HSX World: Fallen Kingdom

JALWY - Joe Alwyn

JALWY - Joe Alwyn Price:

Buy | Sell | Short | Cover
Qty:

Upcoming Adjusts

Adj. Date MST Gross MST $ Adj. $ Δ $ dROI
Oct 9, 2018 OPFIN n/a 6.98 1.67 0.32
Jan 23, 2019 BERAS n/a 6.73 -0.25 0.03
Feb 12, 2019 FVRIT n/a 6.33 -0.40 0.29
Feb 26, 2019 MQOFS n/a 9.34 3.01 2.82
n/a KEPRS n/a 1.41 n/a n/a n/aCurrent MovieStocks in TAG

Release Date MST Gross
Nov 18, 2016 BLLHW
Mar 10, 2017 TSOAE
Total TAG Eligible Gross 2.97
Divide by 3
TAG 0.99